De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen u en de behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden

De krachtwacht zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Behandeling alleen volgens afspraak. Deze kan zowel telefonisch of per e-mail gemaakt worden. Wanneer u een afspraak maakt, stemt u in met de Algemene Voorwaarden zoals deze op deze pagina staan vermeld.

Gemaakte afspraken (ter plaatse of telefonisch) kunnen tot 24 uur van tevoren zonder kosten geannuleerd of verzet worden. De Krachtwacht behoudt het recht om afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden, binnen 24 uur voor de afspraak verzet worden of geannuleerd worden in rekening te brengen.

Indien u een afspraak hebt, dan dient u tijdig aanwezig te zijn. Te laat komen gaat ten koste van de totale behandeltijd. Tevens wordt u verzocht de mobiele telefoon uit te schakelen tijdens de behandeling.

Betaling dient meteen na de behandeling te gebeuren. U kunt gepast contact betalen of met uw betaalpas. Bij De Krachtwacht is een pinautomaat aanwezig. Alle genoemde tarieven zijn inclusief 21% BTW tenzij anders vermeld of overeengekomen. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

De Krachtwacht is gericht op serviceverlening en informatieverstrekking. De krachtwacht doet haar uiterste best om alle informatie correct en actueel te houden. Er kan echter geen garantie gegeven worden dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan door ons afgegeven informatie m.b.t. bijvoorbeeld vergoedingen van zorgverzekeraars. Wij adviseren u dan ook om hiervoor altijd uw zorgverzekeraar te raadplegen.

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft De Krachtwacht het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.

Privacy verklaring

Voor aanvang van de eerste behandeling wordt er een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw klachten, gezondheid en medische verleden. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens.

Wanneer u per e-mailbericht contact met mij zoekt dan worden uw gegevens in mijn database opgenomen. Wanneer u dit niet wenst kunt u mij een bericht sturen met het verzoek uw gegevens te verwijderen.

Uw persoonlijke en medische gegevens worden nooit zonder uw schriftelijke toestemming verstrekt aan derden.

Klachten

De Krachtwacht streeft naar 100% tevredenheid. Mocht u desondanks toch ontevreden zijn over uw behandeling dan vernemen wij dit graag.

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling , moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden aan De Krachtwacht. De Krachtwacht moet de cliënt binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal De Krachtwacht de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien De Krachwacht en de cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.